Informācija
Preču katalogs

Privātuma politika

Mums ir svarīgs Jūsu privātums

Mēs apliecinām, ka personas datu aizsardzība Jums ir svarīga  – mūsu klientiem, un mēs esam apņēmušies ievērot un aizsargāt katra datu subjekta privātumu un personas datus. Mums ir svarīga jūsu uzticēšanās. Mūsu mērķis ir nodrošināt to, ka jūtaties droši, daloties ar mums savā personīgajā informācijā. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjektu), kuras identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši noteikt, izmantojot attiecīgus datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs vai cita informācija). Lai izpildītu savas saistības pret Jums kā mūsu klientu, mums ir nepieciešami noteikti Jūsu personas dati. Mēs apņemamies apkopot un apstrādāt Jūsu personas datus tikai tad un tādā apjomā, kas nepieciešams konkrēta, noteikta un likumīga mērķa sasniegšanai. Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mums sniegtie personas dati vienmēr ir droši un ka Jūsu personas datu apstrāde atbilst piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un mūsu iekšējām procedūrām. Mums ir svarīgi nodrošināt Jūsu personas datu apstrādes caurskatāmību. Mēs apliecinām, ka personas datu aizsardzība Jums ir svarīga  – mūsu klientiem, un mēs esam apņēmušies ievērot un aizsargāt katra datu subjekta privātumu un personas datus. Tādējādi šajā informācijas tekstā mēs aprakstam, kā un kur mēs apstrādājam personas datus.

Kādam nolūkam tiek vākti (apstrādāti) personas dati?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai:

• Pārliecinātos, ka pirkšanas process notiek vienmērīgi un ka pēcpārdošanas serviss tiek veikts savlaicīgi un profesionāli;

• sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu jautājumiem;

• Pārliecinātos, ka Jūsu informācija ir pareiza un atjaunināta;

• Veiktu tiešo mārketingu, t.i., lai sniegtu piedāvājumus, akcijas, atlaides;

• Sazinātos ar jums, ja esat aizmirsis par saviem pirkumiem vai ja ir radušās problēmas saistībā ar nepabeigtiem darījumiem.

Kādas personas datu kategorijas mēs apkopojam?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu administrēt Jūsu pirkuma procesu BIGBOX.LV interneta veikalā. Lai reģistrētos un iepirktos BIGBOX.LV interneta veikalā, Jums ir jāsniedz šī informācija. Bez nepieciešamajiem personas datiem Jūs nevarēsiet pabeigt pirkuma procesu, un mēs nevarēsim Jums pārdot preces vai sniegt pakalpojumus:

• Vārds;

• Uzvārds;

• E-pasta adrese;

• Adrese;

• Mobilā tālruņa numurs.

BIGBOX.LV saņem personas datus no pašiem datu subjektiem. Visi šie personas dati tiek iegūti tikai ar personas piekrišanu.

Reģistrējoties interneta veikalā BIGBOX.LV iepirkšanās laikā, Jūs apstiprināt, ka Jūsu sniegtie personas dati ir precīzi un pareizi un jums ir vismaz 16 gadu. Ja rodas neprecizitātes, tās nekavējoties jālabo.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādājot personas datus, BIGBOX.LV ievēro personas datu apstrādes prasības, kas noteiktas Lietuvas Republikas Likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un citos tiesību aktos, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, sākot no 2018. gada 25. maija - Vispārīgā datu aizsardzības regula (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti).

BIGBOX.LV apkopo un turpina apstrādāt Jūsu personas datus tikai likumīgos aktos noteikto juridisko iemeslu dēļ - lai ar Jūsu piekrišanu noslēgtu un/vai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu, kad BIGBOX.LV ir pienākums apstrādāt personas datus un kad personas dati ir jāapstrādā sakarā ar BIGBOX.LV likumīgajām interesēm (tikai tad, ja datu subjekta intereses nav svarīgākas).

Parasti personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgums ar BIGBOX.LV (vai lūgums noslēgt līgumu). Personas datus var arī apstrādāt ar piekrišanu (piemēram, tiešā mārketinga nolūkos). Piekrišanai jābūt tiešai, brīvprātīgai, saprotamai un tajā jāietver informācija par datu izmantošanas mērķi. Piekrišanu personas datu apstrādei var atsaukt vienkārši un bez maksas, sazinoties e-pastā [email protected] vai pa tālruni +371 28 44 69 22

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Savāktie personas dati tiek glabāti drukātā veidā dokumentos un mūsu informācijas sistēmās. Mēs aizsargājam Jūsu personas datus tādā apjomā, kāds noteikts likumos, vai datu apstrādes nolūkos, ja tie paredz ilgāku glabāšanas periodu. Personas dati parasti tiek glabāti tik ilgi, kamēr no līgumattiecībām var rasties pamatotas prasības. Nevajadzīgie personas dati tiek iznīcināti.

Mēs cenšamies neuzglabāt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošināt, ka personas dati un cita informācija par klientiem tiek atjaunināta un ir pareiza.

Turklāt mēs saglabājam informāciju, lai mēs varētu sniegt Jums vajadzīgo informāciju, mums būtu pareiza attiecību vēsture ar Jums, un varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties par mūsu sadarbību.

Visi jūsu personas dati tiek glabāti sistēmā, kamēr ir spēkā produkta garantijas laiks, bet ne mazāk kā 2 gadus.

Kā mēs aizsargājam Jūsu datus?

Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt Jūsu personas datu drošību. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ieviešam īpašus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, kas palīdz aizsargāt personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, mainīšanas, izpaušanas un jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Turklāt mūsu drošības darbības ietver personāla, informācijas, IT infrastruktūras, ieskaitot periodiskus "ielaušanās" testus iekšējos tīklos un datu bāzēs, kā arī biroju ēku un tehniskā aprīkojuma aizsardzību.

Kam mēs sniedzam Jūsu datus?

BIGBOX.LV, apstrādājot personas datus, ir pienākums ievērot konfidencialitāti. Informāciju var atklāt citām pusēm, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai vai izpildei vai citu likumīgu iemeslu dēļ. Pēc Jūsu pieprasījuma informāciju var sniegt arī citām pusēm, ievērojot Jūsu līgumsaistības pret citām pusēm, piemēram, līzinga sabiedrībām, bankām vai citām finanšu iestādēm.

Mēs varam sniegt Jūsu datus datu apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem), kuri sniedz mums pakalpojumus (veic darbu) un apstrādā Jūsu datus mūsu vārdā kā datu apstrādātājs. Datu apstrādātājam ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tiktāl, cik vajadzīgs līgumā noteikto saistību pareizai izpildei. Sadarbojoties ar apakšuzņēmējiem, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji arī ievieš atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un saglabā personas datu konfidencialitāti.

Dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas nolūko.

Pakalpojumu nodrošinātāji

Lai izpildītu savas saistības pret Jums, mēs kopīgojam Jūsu personiskos datus ar uzņēmumiem, kas mums sniedz tādus pakalpojumus kā tiešā mārketinga nosūtīšana. Šie uzņēmumi drīkst apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Turklāt viņiem ir jāaizsargā Jūsu personas dati saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu. Pašlaik mēs sadarbojamies ar šādiem uzņēmumiem:

OMNISEND

GLOBAL MESSAGE SERVICE

Tiesībaizsardzības aģentūras, valsts un pašvaldību iestādes

Cenšoties izpildīt mūsu juridiskās saistības, mēs pēc pieprasījuma varam nodot Jūsu personas datus tiesībaizsardzības, valsts un pašvaldību iestādēm. Mēs varam arī pārsūtīt Jūsu personas datus tiesībaizsardzības, valsts un vietējām varas iestādēm, lai īstenotu mūsu likumīgās intereses celt, sniegt un aizstāvēt tiesiskās prasības.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:

• saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kur un kā tiek vākti personas dati un kā mēs tos apstrādājam;

• sazināties ar mums ar lūgumu labot savus personas datus, pārtraukt to apstrādi, iznīcināt tos, ja dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi vai ja tie vairs nav nepieciešami, atkarībā no mērķiem, kādiem tie tika apkopoti. Šajā gadījumā Jums jāiesniedz pieprasījums, pēc kura mēs pārbaudīsim sniegto informāciju un veiksim nepieciešamās darbības. Mums ir ļoti svarīgi, lai personas dati par jums būtu precīzi;

• sazināties ar mums ar lūgumu iznīcināt vai pārtraukt personas datu apstrādi, izņemot pieprasījumu pārtraukt personas datu glabāšanu. Šādi dati vairs netiks glabāti tikai tad, ja pēc piekļūšanas saviem personas datiem Jūs noskaidrosiet, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai krāpnieciski;

• nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, kad šādi dati tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei tiešā mārketinga nolūkos vai likumīgu interešu dēļ, uz kurām balstās BIGBOX.LV vai trešā persona, kurai tiek sniegti personas dati;

• jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos;

• no 2018. gada. 25. maija pēc Vispārējās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) stāšanās spēkā, Jums ir arī tiesības uz datu pārnesamību un tiesības pieprasīt datu dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam") vai pieprasīt ierobežojumu to apstrādei.

Ja Jūs uztrauc mūsu rīcība (bezdarbība), kas var neatbilst šiem privātuma noteikumiem vai likumīgajām prasībām, varat sazināties ar BIGBOX.LV jebkurā Jums ērtā veidā: e-pastā [email protected], pa tālruni +371 28 44 69 22. Ja problēmu ar mums nevar atrisināt, Jums ir tiesības sazināties ar Valsts datu aizsardzības inspekciju (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, e-pasts [email protected], tālr. (67 22 31 31), kas atbild par personas datu aizsardzības tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai šo Privātuma politiku vai ieteikumi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES teritorijā. Jūsu personas dati netiek pārsūtīti vai apstrādāti ārpus ES teritorijas.

Kas ir sīkfaili?

Sīkfaili (angļu "cookies") – īsa tekstuāla informācija, ko vietnes pārsūta uz datoriem vai citām ierīcēm lietotājiem, kuri tos pārlūko. Atkarībā no pārlūka, šī informācija tiek glabāta mazos atsevišķos failos vai kopējā sīkfailu failā, ko glabā dažādas vietnes. Sīkdatnes izmanto vismodernākās vietnes Latvijā un ārzemēs. Sīkdatnes var pārsūtīt tikai tad, ja šī iespēja ir pieejama Jūsu ierīces iestatījumos.

Sīkdatņu izmantošana vietnē www.bigbox.lv

Vietnē BIGBOX.LV sīkfaili tīmekļa vietnē tiek izmantoti, lai noteiktu to cilvēku trafiku, kuri ir izmantojuši Jūsu ierīci, atcerētos veiktās darbības (piemēram, lai noteiktu valodu, kurā vietne tika pārlūkota), lai sniegtu Jums visatbilstošāko informāciju, apkopotu vietņu trafika statistiku.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, mainot savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, atspējojot visus sīkfailus vai deaktivizējot (iespējot) tos vienlaicīgi. Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos tas var palēnināt Jūsu tīmekļa pārlūkošanu, ierobežot noteiktu vietņu funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei. Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammu palīdzības funkcijas, lai iestatītu vajadzīgās (vēlamās) sīkfailu iespējas. Informācija par to, kā to izdarīt, ir atrodama pārlūkprogrammas palīdzības lapās.

Mūsu vietnes izmanto sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums    Sīkdatnes apraksts

CART                    Iepirkumu groza sasaiste.

CATEGORY_INFO             Saglabā informāciju kategorijā, kas ļauj ātrāk parādīt lapas.

COMPARE                          Preces, kas Jums ir produktu salīdzināšanas sarakstā.

CURRENCY                         Jūsu vēlamā valūta.

CUSTOMER                       Šifrēts Jūsu veikala ID kā klientam.

CUSTOMER_AUTH          Indikators, ja esat pieteicies interneta veikalā.

CUSTOMER_INFO            Šifrētā klientu grupas versija, kurai Jūs piederat.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS         Saglabā klienta segmenta ID.

EXTERNAL_NO_CACHE  Zīme, kas norāda, vai ir iespējota vēstures saglabāšana.

FRONTEND                        Klienta sesijas ID serverī.

GUEST-VIEW                     Ļauj viesiem pielāgot pasūtījumus.

LAST_CATEGORPēdējā Jūsu apmeklētā kategorija.

LAST_PRODUCT               Pēdējais apskatītais produkts.

NEWMESSAGE  Norāda, vai ir saņemts jauns ziņojums.

NO_CACHE                        Norāda, vai vēstures saglabāšana ir atļauta.

PERSISTENT_SHOPPING_CART Saite uz Jūsu groza informāciju un priekšskatījuma vēsture, ja vietne to pieprasa.

POLL                     Visu to aptauju ID, kurās piedalījāties.

POLLN                  Informācija par aptaujām, kurās piedalījāties.

RECENTLYCOMPARED    Prece, kuru pēdējo salīdzinājāt.

STF                        Informācija par preci, kuru kopīgojāt ar draugiem e-pastā.

STORE                  Veikala skats vai izvēlētā valoda.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE               Norāda, vai klients ir atļāvis sīkdatņu izmantošanu.

VIEWED_PRODUCT_IDS                Preces, kurus apskatījāt.

WISHLIST            Kodēts to produktu saraksts, kas iekļauti Jūsu vēlmju sarakstā.

WISHLIST_CNT  Vienību skaits Jūsu vēlmju sarakstā.